Karta gwarancyjna

KARTA GWRANCYJNA
Adast Polska Sp. z o.o.

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupione:
  - części zamienne zakupione jako nowe fabrycznie – na okres 12 miesięcy;
  - części zamienne po naprawie – na okres 6 miesięcy; od daty wystawienia faktury - zakupu.
 1. W okresie trwania gwarancji, w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej prawidłową pracę urządzenia, podjęcie przez Sprzedającego czynności serwisowych nastąpi w ciągu 48 godzin po zgłoszeniu awarii. Zgłoszenie awarii winno nastąpić w formie pisemnej, na następujący adres mailowy Sprzedającego [email protected]
 2. W okresie trwania gwarancji, w przypadku stwierdzenia awarii nie uniemożliwiającej prawidłowej pracy Urządzenia, Strony uzgodnią termin usunięcia takich wad z uwzględnieniem czasu potrzebnego na dostawę materiałów niezbędnych do naprawy.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że reklamacje z tytułu wad fizycznych urządzenia oraz części zamiennych, w tym również z tytułu braków ilościowych w dostawach, nie mogą być zgłoszone później aniżeli do końca następnego dnia roboczego, następującego pod dniu dostawy.
 4. Sprzedający jest zobowiązany do naprawy uszkodzonego urządzenia lub części lecz nie ma obowiązku ich wymiany na nowe.
 1. Naprawy dokonywane poza serwisem Sprzedającego powodują o utracie gwarancji.
 2. Gwarancją nie są objęte:
  -      uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją użytkowania sprzętu a w szczególności uszkodzenia mechaniczne, przepięcia elektryczne, wandalizm nie dotyczy to uszkodzeń z winy wad materiałowych.
  -      uszkodzenia spowodowane zanieczyszczoną instalacją paliwową, obecnością w produkcie zanieczyszczeń i wody.
  -      samowolne dokonane przez Kupującego lub inne osoby nieupoważnione naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcyjne
  -     materiały eksploatacyjne jak filtry, paski klinowe, węże, pistolety, bezpieczniki
 1. Użycie przez Kupującego nieoryginalnych części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych powoduje o utracie gwarancji.
 2. W przypadku transportu organizowanego firmą spedycyjną, za szkody powstałe w trakcie transportu, odpowiada firma spedycyjna
 3. Wszystkie wadliwe lub uszkodzone części, podlegające wymianie w okresie gwarancyjnym, przechodzą na własność Sprzedającego.
 4. Sprzedający nie ponosi i nie zwraca kosztów ponownej legalizacji urządzeń po naprawie.
 5. Sprzedający nie odpowiada za straty finansowe poniesione przez Kupującego bądź Użytkownika pośrednio bądź bezpośrednio lub ich konsekwencje, włączając straty paliwa, powstałe w skutek awarii zakupionych urządzeń. W szczególności gwarancja nie obejmuje prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią urządzeń.
 6. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest wyłączona.